Wyrażenia

Wyrażenia są naważniejszymi elementami składowymi PHP. W PHP prawie wszystko co napiszesz jest wyrażeniem. Najprostszą i najdokładniejszą definicją wyrażenia jest "wszystko co ma wartość".

Najbardziej podstawową formą wyrażeń są stałe i zmienna. Jeśli napiszesz "$a = 5" przypisujesz '5' do $a. '5' ma oczywiście wartość 5, lub innymi słowy '5' jest wyrażeniem o wartości 5 (w tym przypadku, '5' jest stałą liczbą całkowitą).

Po tym przypisaniu możesz się spodziwać, że wartością $a jest także 5, więc jeśli napiszesz "$b = $a" możesz się spodziewać, że będzie to równoznaczne z napisaniem "$b = 5". Innymi słowy, $a jest wyrażeniem o wartości 5. Jeśli wszystko działa prawidłowo, wszystko będzie się dziać tak jak napisano wyżej.

Trochę bardziej złożonymi przykładami wyrażeń są funkcje. Przyjrzyj się poniższej funkcji:

<?php
function foo ()
{
    return 
5;
}
?>

Zakładając, że zapoznałeś się z koncepcją funkcji (jeśli nie, przejrzyj najpierw rozdział o funkcjach), możesz założyć, że napisanie $c = foo() jest równoznaczne z napisaniem $c = 5, i masz racię. Funkcje są wyrażeniami o wartości którą zwracają. Ponieważ foo() zwraca 5, wartością wyrażenia 'foo()' jest 5. Zazwyczaj funkcje nie zwracają statycznej wartości, ale coś obliczają.

Oczywiście wartości w PHP nie muszą być liczbami całkowitymi, i bardzo często nie są nimi. PHP obsługuje 3 skalarne warotści danych: wartości całkowite (integer), wartości rzeczywiste (float i ciągi znaków (string) (wartości skalarne to takie, których nie możesz 'rozbić' na mniejsze kawałki, w przeciwieństwie do np. tablic). PHP obsługuje także dwa złożone (nieskalarne) typy danych: tablice i obiekty. Każdą z tych wartości można przypisać do zmiennych lub może być zwrócona przez funkcję.

PHP rozwija wyrażenia prawdopodobnie znacznie bardziej, niż wiele innych języków programowania. PHP jest językiem wyrażeń, co oznacza że prawie wszystko w nim jest wyrażeniem. Przyjrzyj się przykładowi, który już analizowaliśmy, '$a = 5'. Łatwo jest zauważyć, że są tu dwie wartości. Wartość stałej całkowitej '5' oraz wartość $a, która zostanie zamieniona na 5. Ale tak naprawdę jest tu jeszcze jedna wartość, którą jest wartość operacji przypisania. Przypisanie przyjmuje wartość przypisywanej wartości, w tym przypadku 5. W praktyce oznacza to, że '$a = 5', niezależnie co to robi, jest wyrażeniem o wartości 5. Wynika z tego, że napisanie '$b = ($a = 5)' jest równoznaczne napisaniu '$a = 5; $b = 5;' (średnik oznacza koniec instrukcji). Ponieważ przypisania są przetwarzane od prawej do lewej, możesz także napisać '$b = $a = 5'.

Kolejnym dobrym przykładem korzystania z wyrażeń jest pre- i postinkrementacja, a także dekrementacja. Użytkownicy PHP i wielu innych języków mogą być już zaznajomieni z notacją zmienna++ i zmienna--. Są to operatory inkrementacji i dekrementacji. W PHP, tak jak w C, sa dwa typy inkrementacji: preinkrementacja i postinkrementacja. I pre- i postinkrementacja zwiększają wartość zmiannej, więc efekt w stosunku do zmiennej jest taki sam. Różnica jest w wartości wyrażenia inkrementacji. Preinkrementacja, która jest oznaczana jako '++$zmienna', zwraca zwiększoną wartość (PHP zwiększa zmienną przed odczytaniem wartości, dlatego nazywa się to 'pre-inkrementacją'). Postinkrementacja, która jest oznaczana jako '$zmienna++', zwraca orginalną wartość $zmienna przed zwiększeniem jej wartości (PHP zwiększa wartość po odczytaniu jej wartości, stąd nazwa 'post-inkrementacja').

Popularnym typem wyrażeń są porównania. Wyrażenia te zwracają wartość FALSE lub TRUE. PHP obsługuje > (większy), >= (większy lub równy), == (równy), != (nie równy), < (mniejszy) i <= (mniejszy lub równy). Język obsługuje także zbiór operatorów ścisłego porównania: === (równy i tego samego typu) i !== (nie równy lub różnego typu). Wyrażenia te są powszechnie używane przy sprawdzaniu warunków, jak na przykład instrukcje if.

Ostatnim przykładem, którym będziemy się tu zajmować są połączone wyrażenia operacji i przypisania. Już wiesz, że jeśli chcesz zwiększyć wartość zmiennej $a o 1, możesz po prostu napisać '$a++' lub '++$a'. Ale co jeśli chcesz dodać do niej więcej niż jeden, na przykład 3? Mógłbyś napisać wielokrotnie '$a++', ale nie jest to sposób ani efektywny ani wygodny. Częściej spotykane jest używanie instrukcji '$a = $a + 3'. '$a + 4' zwraca wartość zmiennej $a plus 3, która jest przypisywana z powrotem do $a, co oznacza zwiększenie wartości zmiennej $a o 3. W PHP, tak jak kilku innych językach jak na przykład C, możesz napisać to krócej, co z czasem stanie się także bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia. Dodanie 4 do bieżącej wartości $a może być zapisane jako '$a += 4'. Oznacza to dokładnie "weź wartość $a, dodaj do niej 3 i przypisz ją z powrotem do $a". Oprócz bycia krótszą i bardziej przejrzystą, instrukcja ta jest także szybsza w wykonaniu. Wartość '$a += 5', tak jak wartość zwykłego przypisania, jest przypisywaną wartością. Zauważ, że NIE jest to 4, ale połączona warotść $a i 4 (jest to wartość która jest przypisywana do $a). Dowolne dwuoperandowe operatory mogą być użyte w trybie operacji-przypisania, na przykład '$a -= 5' (odejmij 5 od wartości $a), '$b *= 7' (pomnóż wartość $b przez 7), itp.

Jest jeszcze jedno wyrażenie, które może się wydać dziwne jeśli nie widziałeś go w innych językac, trójoperandowy operator warunkowy:

<?php
$pierwsze 
$drugie $trzecie
?>

Jeśli wartością pierwszego podwyrażenia jest TRUE (rózna od zera), to zwracany jest drugie podwyrażanie, i jest to wynik wyrażenia warunkowego. W przeciwnym wypadku, zwracana jest wartość trzeciego podwyrażenia.

Poniższy przykład powinien pomóc w lepszym zrozumieniu pre- i postinkrementacji i ogólnie koncepcji wyrażeń:

<?php
function double($i)
{
    return 
$i*2;
}
$b $a 5;        /* przypisz wartość pięc do zmiennej $a i $b */
$c $a++;          /* postinkrementuj, przypisz początkową wartość
                       $a (5) do $c */
$e $d = ++$b;     /* preinkrementuj, przypisz zwiększoną wartość
                       $b (6) to $d i $e */

/* w tym momencie i $d i $e są równe 6 */

$f double($d++);  /* przypisz podwojoną wartość $d przed
                       inkrementacji, 2*6 = 12 do $f */
$g double(++$e);  /* przypisz podwojoną wartość $e po
                       inkrementacji, 2*7 = 14 do $g */
$h $g += 10;      /* na początku $g jest zwiększane o 10 i przyjmuje 
                       wartość 24; wartość przypisania (24) jest później
                       przypisywana do $h, które przyjmuje wartość 24. */
?>

Na początku rozdziału powiedzieliśmy, że będziemy opisywać różne typy instrukcji, i tak jak obiecywaliśmy, wyrażenia mogą być instrukcjami. Jednakże nie każde wyrażenie jest instrukcją. Niektóre wyrażenia mogą być instrukcjami. Ten przypadek ma postać 'wyrażenie ;', czyli wyrażenie a po nim średnik. W '$b = $a = 5;', '$a = 5' jest poprawnym wyrażeniem, ale nie jest instrukcją. Jednakże '$b = $a = $b;' jest poprawną intrukcją.

Ostatnią rzeczą wartą uwagi jest wartość prawdy wyrażeń. W wielu przypadkach, głównie przy sprawdzaniu warunkow i w pętlach, nie interesuje cię wartość wyrażenia, ale tylko czy oznacza TRUE czy FALSE. Stałe TRUE i FALSE (niezależne od wielkości znaków) są dwiema możliwymi wartościami logicznymi. Kiedy to konieczne, wyrażenie jest automatycznie konwertowane na typ boolean. Zobacz rozdział o rzutowaniu typów jeśli interesują cię szczegóły jak to jest przeprowadzane.

PHP dostarcza pełnej i potężnej implementacji wyrażeń i całkowita ich dokumentacja przekracza ramy tego podręcznika. Powyższe przykłady powinny dać ci ogólne pojęcie czym są wyrażenia i jak możesz konstruować przydatne wyrażenia. Przez resztę podręcznika będziemy pisać expr aby oznaczyć dowolne poprawne wyrażenie PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes 21 notes

up
44
yasuo_ohgaki at hotmail dot com
22 years ago
Manual defines "expression is anything that has value", Therefore, parser will give error for following code.

<?php
($val) ? echo('true') : echo('false');
Note: "? : " operator has this syntax  "expr ? expr : expr;"
?>

since echo does not have(return) value and ?: expects expression(value).

However, if function/language constructs that have/return value, such as include(), parser compiles code.

Note: User defined functions always have/return value without explicit return statement (returns NULL if there is no return statement). Therefore, user defined functions are always valid expressions.
[It may be useful to have VOID as new type to prevent programmer to use function as RVALUE by mistake]

For example,

<?php
($val) ? include('true.inc') : include('false.inc');
?>

is valid, since "include" returns value.

The fact "echo" does not return value(="echo" is not a expression), is less obvious to me.

Print() and Echo() is NOT identical since print() has/returns value and can be a valid expression.
up
42
Magnus Deininger, dma05 at web dot de
14 years ago
Note that even though PHP borrows large portions of its syntax from C, the ',' is treated quite differently. It's not possible to create combined expressions in PHP using the comma-operator that C has, except in for() loops.

Example (parse error):

<?php

$a
= 2, $b = 4;

echo
$a."\n";
echo
$b."\n";

?>

Example (works):
<?php

for ($a = 2, $b = 4; $a < 3; $a++)
{
  echo
$a."\n";
  echo
$b."\n";
}

?>

This is because PHP doesn't actually have a proper comma-operator, it's only supported as syntactic sugar in for() loop headers. In C, it would have been perfectly legitimate to have this:

int f()
{
  int a, b;
  a = 2, b = 4;

  return a;
}

or even this:

int g()
{
  int a, b;
  a = (2, b = 4);

  return a;
}

In f(), a would have been set to 2, and b would have been set to 4.
In g(), (2, b = 4) would be a single expression which evaluates to 4, so both a and b would have been set to 4.
up
11
chriswarbo at gmail dot com
10 years ago
Note that there is a difference between a function and a function call, and both
are expressions. PHP has two kinds of function, "named functions" and "anonymous
functions". Here's an example with both:

<?php
// A named function. Its name is "double".
function double($x) {
  return
2 * $x;
}

// An anonymous function. It has no name, in the same way that the string
// "hello" has no name. Since it is an expression, we can give it a temporary
// name by assigning it to the variable $triple.
$triple = function($x) {
  return
3 * $x;
};
?>

We can "call" (or "run") both kinds of function. A "function call" is an
expression with the value of whatever the function returns. For example:

<?php
// The easiest way to run a function is to put () after its name, containing its
// arguments (if any)
$my_numbers = array(double(5), $triple(5));
?>

$my_numbers is now an array containing 10 and 15, which are the return values of
double and $triple when applied to the number 5.

Importantly, if we *don't* call a function, ie. we don't put () after its name,
then we still get expressions. For example:

<?php
$my_functions
= array('double', $triple);
?>

$my_functions is now an array containing these two functions. Notice that named
functions are more awkward than anonymous functions. PHP treats them differently
because it didn't use to have anonymous functions, and the way named functions
were implemented didn't work for anonymous functions when they were eventually
added.

This means that instead of using a named function literally, like we can with
anonymous functions, we have to use a string containing its name instead. PHP
makes sure that these strings will be treated as functions when it's
appropriate. For example:

<?php
$temp     
= 'double';
$my_number = $temp(5);
?>

$my_number will be 10, since PHP has spotted that we're treating a string as if
it were a function, so it has looked up that named function for us.

Unfortunately PHP's parser is very quirky; rather than looking for generic
patterns like "x(y)" and seeing if "x" is a function, it has lots of
special-cases like "$x(y)". This makes code like "'double'(5)" invalid, so we
have to do tricks like using temporary variables. There is another way around
this restriction though, and that is to pass our functions to the
"call_user_func" or "call_user_func_array" functions when we want to call them.
For example:

<?php
$my_numbers
= array(call_user_func('double', 5), call_user_func($triple, 5));
?>

$my_numbers contains 10 and 15 because "call_user_func" called our functions for
us. This is possible because the string 'double' and the anonymous function
$triple are expressions. Note that we can even use this technique to call an
anonymous function without ever giving it a name:

<?php
$my_number
= call_user_func(function($x) { return 4 * $x; }, 5);
?>

$my_number is now 20, since "call_user_func" called the anonymous function,
which quadruples its argument, with the value 5.

Passing functions around as expressions like this is very useful whenever we
need to use a 'callback'. Great examples of this are array_map and array_reduce.
up
12
Mattias at mail dot ee
21 years ago
A note about the short-circuit behaviour of the boolean operators.

1. if (func1() || func2())
Now, if func1() returns true, func2() isn't run, since the expression
will be true anyway.

2. if (func1() && func2())
Now, if func1() returns false, func2() isn't run, since the expression
will be false anyway.

The reason for this behaviour comes probably from the programming
language C, on which PHP seems to be based on. There the
short-circuiting can be a very useful tool. For example:

int * myarray = a_func_to_set_myarray(); // init the array
if (myarray != NULL && myarray[0] != 4321) // check
    myarray[0] = 1234;

Now, the pointer myarray is checked for being not null, then the
contents of the array is validated. This is important, because if
you try to access an array whose address is invalid, the program
will crash and die a horrible death. But thanks to the short
circuiting, if myarray == NULL then myarray[0] won't be accessed,
and the program will work fine.
up
8
oliver at hankeln-online dot de
21 years ago
The short-circuiting IS a feature. It is also available in C, so I suppose the developers wont remove it in future PHP versions.

It is rather nice to write:

$file=fopen("foo","r") or die("Error!");

Greets,
Oliver
up
8
winks716
16 years ago
reply to egonfreeman at gmail dot com
04-Apr-2007 07:45

the second example u mentioned as follow:
=====================================

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

===========================================

everything works correctly but one sentence should be modified:

"from 3 * 3 into 3 * 4"  should be "from 3 * 3 into 4 * 3"

best regards~ :)
up
6
petruzanauticoyahoo?com!ar
15 years ago
Regarding the ternary operator, I would rather say that the best option is to enclose all the expression in parantheses, to avoid errors and improve clarity:

<?php
  
print ( $a > 1 ? "many" : "just one" );
?>

PS: for php, C++, and any other language that has it.
up
4
shawnster
16 years ago
An easy fix (although intuitively tough to do...) is to reverse the comparison.

if (5 == $a) {}

If you forget the second '=', you'll get a parse error for trying to assign a value to a non-variable.
up
2
denzoo at gmail dot com
15 years ago
To jvm at jvmyers dot com:
Your first two if statements just check if there's anything in the string, if you wish to actually execute the code in your string you need eval().
up
1
antickon at gmail dot com
11 years ago
evaluation order of subexpressions is not strictly defined for all operators

<?php
function a() {echo 'a';}
function
b() {echo 'b';}
a() == b(); // outputs "ab", ie evaluates left-to-right

$a = 3;
var_dump( $a == $a = 4 ); // outputs bool(true), ie evaluates right-to-left
?>

this is not a bug: "we [php developers] make no guarantee about the order of evaluation".
See https://bugs.php.net/bug.php?id=61188
up
2
tom at darlingpet dot com
18 years ago
Something I've noticed with ternary expressions is if you do something like :

<?= $var=="something" ? "is something" : "not something"; ?>

It will give wacky results sometimes...

So be sure to enclose the ternary expression in parenthesis when ever necessary (such as having multiple expressions or nested ternary expressions)

The above could look like:

<?= ($var=="something") ? "is something" : "not something"; ?>

It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:

<?php
echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

In some cases other than the <?= ?> example, not placing the entire expression in appropriate parenthesis might yield undesirable results as well.. but I'm not quite sure.
up
0
Bichis Paul
6 years ago
Regarding 12345alex at gmx dot net's example:

I think you miss the identical equal documentation line from: http://php.net/manual/en/language.operators.comparison.php

$a == $b     Equal     TRUE if $a is equal to $b after type juggling.
$a === $b     Identical     TRUE if $a is equal to $b, and they are of the same type.

Try:
print array() === NULL ? "True" : "False";

Check this:
var_dump(is_null(array()));
up
1
egonfreeman at gmail dot com
16 years ago
It is worthy to mention that:

$n = 3;
$n * --$n

WILL RETURN 4 instead of 6.

It can be a hard to spot "error", because in our human thought process this really isn't an error at all! But you have to remember that PHP (as it is with many other high-level languages) evaluates its statements RIGHT-TO-LEFT, and therefore "--$n" comes BEFORE multiplying, so - in the end - it's really "2 * 2", not "3 * 2".

It is also worthy to mention that the same behavior will change:

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

So, if you ever find yourself on a 'wild goose chase' for a bug in that "impossible-to-break, so-very-simple" piece of code that uses pre-/post-'s, remember this post. :)

(just thought I'd check it out - turns out I was right :P)
up
1
anthony at n dot o dot s dot p dot a dot m dot trams dot com
22 years ago
The ternary conditional operator is a useful way of avoiding inconvenient if statements.  They can even be used in the middle of a string concatenation, if you use parentheses. 

Example:

if ( $wakka ) {
  $string = 'foo' ;
} else {
  $string = 'bar' ;
}

The above can be expressed like the following:

$string = $wakka ? 'foo' : 'bar' ;

If $wakka is true, $string is assigned 'foo', and if it's false, $string is assigned 'bar'.

To do the same in a concatenation, try:

$string = $otherString . ( $wakka ? 'foo' : 'bar' ) ;
up
0
richard at phase4 dot ie
17 years ago
Follow up on Martin K. There are no hard and fast rules regarding operator precedence. Newbies should definitely learn them, but if their use results in code that is not easy to read you should use parentheses. The two important things are that it works properly AND is maintainable by you and others.
up
0
Anonymous
18 years ago
I don't see why it is necessary here to explain pre- and post- incrementing.

This is something that will confuse new users of PHP, even longer time programmers will sometimes miss a the fine details of a construct like that.

If something has a side-effect it should be on a line of it's own, or at least be an expression of it's own and not part of an assignment, condition or whatever.
up
-2
jvm at jvmyers dot com
15 years ago
<?php
// Compound booleans expressed as string args in an 'if' statement don't work as expected:
//
//    Context:
//        1.  I generate an array of counters
//        2.  I dynamically generate a compound boolean based on selected counters in the array
//                Note: since the real array is sparse, I must use the 'empty' operator
//        3.  When I submit the compound boolean as the expression of an 'if' statement,
//            the 'if' appears to resolve ONLY the first element of the compound boolean.
//    Conclusion: appears to be a short-circuiting issue

$aArray = array(1,0);

// Case 1: 'if' expression passed as string:

$sCondition = "!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1])";
if (
$sCondition)
{
    echo
"1. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"1. Conditions not met<br />";
}

// Case 1 output:  "1. Conditions met"

// Case 2: same as Case 1, but using catenation operator

if ("".$sCondition."")
{
    echo
"2. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"2. Conditions not met<br />";
}

// Case 2 output:  "2. Conditions met"

// Case 3: same 'if' expression but passed in context:

if (!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1]))
{
    echo
"3. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"3. Conditions not met<br />";
}

// Case 3 output:  "3. Conditions not met"

// jvm@jvmyers.com
?>

PS: the bug folks say this "does not imply a bug in PHP itself."  Sure bugs me!
up
-2
nabil_kadimi at hotmail dot com
16 years ago
Attention! php will not warn you if you write (1) When you mean (2)

(1)
<?
if($a=0)
    echo "condition is true";
else
    echo "condition is false";
//output: condition is false
?>

(2)
<?
if($a==0)
    echo "condition is true";
else
    echo "condition is false";
//output: condition is true
?>
up
-9
george dot langley at shaw dot ca
16 years ago
Here's a quick example of Pre and Post-incrementation, in case anyone does feel confused (ref anonymous poster 31 May 2005)

<?PHP
echo "Using Pre-increment ++\$a:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = ++$a;
echo
"\$b = ++\$a, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
echo
"<br>";
echo
"Using Post-increment \$a++:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = $a++;
echo
"\$b = \$a++, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
?>

HTH
up
-10
12345alex at gmx dot net
18 years ago
this code:
    print array() == NULL ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == NULL) . ")\n";

    $arr = array();
    print array() == $arr ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == $arr) . ")\n";

    print count(array()) . "\n";
    print count(NULL) . "\n";

will output (on php4 and php5):
    True (1)
    True (1)
    0
    0

so to decide wether i have NULL or an empty array i will also have to use gettype(). this seems some kind of weird for me, although if is this is a bug, somebody should have noticed it before.

alex
up
-17
Martin K
17 years ago
At 04-Feb-2005 05:13, tom at darlingpet dot com said:
> It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:
>
> <?php
> echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
>
?>

No, it's a BAD idea.

All the short-circuiting operators, including the ternary conditional operator, have LOWER precedence than the comparison operators, so they almost NEVER need parentheses around their subexpressions.

Inserting the parentheses suggested above does not change the meaning of the code, but their use misleads inexperienced programmers to expect that things like this will work in a similar manner:

<?php
function my_print($a) { print($a); }
my_print (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

when of course it doesn't.

Rather than worrying that code doesn't work as expected, simply learn the precedence rules (http://www.php.net/manual/en/language.operators.php) so that one expects the right things.
To Top