Błędy w PHP 7

PHP 7 zmienia sposób w jaki większość błędów jest zgłszana przez PHP. Zamiast tradycyjnego mechanizmu raportowania używanego przez PHP 5, większość błędów jest teraz zgłaszanych poprzez rzucanie wyjątku Error.

Tak jak normalne wyjątki, te będące typu Error będą oczekiwać na pierwszy pasujący blok catch. Jeżeli nie zostanie znaleziony pasujący blok, wykona się domyślna funkcja obsługująca wyjąki, zarejestrowana przez set_exception_handler(), a jeżeli nie będzie ona ustawiona, to wyjątek będzie przekonwertowany do błędu krytycznego (fatal error) i obsłużony jak tradycyjny błąd.

Ponieważ hierarchia klasy Error nie dziedziczy z klasy Exception, kod który używa bloków catch (Exception $e) { ... } do obsługi niezłapanych wyjątków w PHP 5, nie złapie wyjątków typu Error. Wymagany jest blok catch (Error $e) { ... } lub handler zarejestrowany przez set_exception_handler().

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
107
hungry dot rahly at gmail dot com
7 years ago
You can catch both exceptions and errors by catching(Throwable)
up
55
demis dot palma at tiscali dot it
6 years ago
Throwable does not work on PHP 5.x.

To catch both exceptions and errors in PHP 5.x and 7, add a catch block for Exception AFTER catching Throwable first.
Once PHP 5.x support is no longer needed, the block catching Exception can be removed.

try
{
   // Code that may throw an Exception or Error.
}
catch (Throwable $t)
{
   // Executed only in PHP 7, will not match in PHP 5
}
catch (Exception $e)
{
   // Executed only in PHP 5, will not be reached in PHP 7
}
up
11
ryan dot jentzsch@{gmail} dot com
5 years ago
An excellent blog post on the difference between exceptions, throwables and how PHP 7 handles these can be found here: https://trowski.com/2015/06/24/throwable-exceptions-and-errors-in-php7/
up
9
lubaev dot ka at gmail dot com
6 years ago
php 7.1

try {
   // Code that may throw an Exception or ArithmeticError.
} catch (ArithmeticError | Exception $e) {
   // pass
}
up
0
diogoca at gmail dot com
3 years ago
<?php

set_error_handler
(function(int $number, string $message) {
   echo
"Handler captured error $number: '$message'" . PHP_EOL  ;
});

try {
    echo
$x; # notice, handled on callable
   
pg_exec(null, null); # warning, handled on callable
   
fho(); # fatal error, stop running and catched
} catch (Throwable $e) {
    echo
"Captured Throwable: " . $e->getMessage() . PHP_EOL;
}

?>

set_error_handler will also works without try and catch
To Top