Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe definiują typy błędów zwracanych za pomocą json_last_error().

JSON_ERROR_NONE (integer)
Nie wystąpił żaden błąd. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Przekroczono maksymalny poziom zagnieżdżenia danych. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH (integer)
Występuje przy niedomiarze lub przy rozbieżności trybów. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Błąd znaku kontrolnego. Prawdopodobnie został on nieprawidłowo zakodowany. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Błąd składni. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
Niepoprawne znaki UTF-8, być może nieprawidłowo zakodowane. Dostępne od PHP 5.3.3.
JSON_ERROR_RECURSION (integer)
Obiekt lub tablica przekazana do json_encode() zawiera odniesienia rekursywne, które nie mogą być zakodowane. Jeśli podano opcję JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, w miejsce rekursywnego odniesienia umieszczony zostanie NULL. Dostępne od PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_INF_OR_NAN (integer)
Wartość przekazana do json_encode() zawiera NAN lub INF. Jeśli podano opcję JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, w miejsce tych specjalnych wartości wstawione zostanie 0. Dostępne od PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (integer)
Do funkcji json_encode() podana została nieobsługiwana wartość, taka jak na przykład resource. Jeśli podano opcję JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, w miejsce nieobsługiwanych wartości umieszczony zostanie NULL. Dostępne od PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME (integer)
W łańcuchu przekazanym do json_decode() występuje klucz rozpoczynający się od znaku \u0000, kiedy dekodowano obiekt JSON do obiektu PHP. Dostępne od PHP 7.0.0.
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME (integer)
Single unpaired UTF-16 surrogate in unicode escape contained in the JSON string passed to json_encode(). Dostępne od PHP 7.0.0.

Następujące stałe mogą być użyte jako kombinacja opcji dla json_decode().

JSON_BIGINT_AS_STRING (integer)
Dekoduje ogromne liczby jako ich oryginalne wartości tekstowe. Dostępne od PHP 5.4.0.
JSON_OBJECT_AS_ARRAY (integer)
Dekoduje obiekty JSON jako tablice PHP. Ta opcja może zostać dodana automatycznie przez wywołanie json_decode() z drugim parametrem ustawionym na TRUE. Dostępne od PHP 5.4.0.

Następujące stałe mogą być użyte jako kombinacja opcji dla json_encode().

JSON_HEX_TAG (integer)
Konwertuje wszystkie < i > na \u003C i \u003E. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_HEX_AMP (integer)
Konwertuje wszystkie & na \u0026. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_HEX_APOS (integer)
Konwertuje wszystkie pojedyńcze cudzyszłowy ' na \u0027. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Konwertuje wszystkie podwójne cudzysłowy " na \u0022. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
Zwraca obiekt zamiast tablicy, kiedy zostanie użyta nieasocjacyjna tablica. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy na wyjściu oczekujemy obiektu, a tablica jest pusta. Dostępne od PHP 5.3.0.
JSON_NUMERIC_CHECK (integer)
Koduje numeryczne ciągi znakowe jako liczby. Distępne od PHP 5.3.3.
JSON_PRETTY_PRINT (integer)
Użyj białych znaków w zwróconych danych w celu ich sformatowania. Dostępne od PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_SLASHES (integer)
Nie zabezpieczaj /. Dostępne od PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_UNICODE (integer)
Koduj wielobajtowe znaki Unicode dosłownie (domyślnie jako \uXXXX). Dostępne od PHP 5.4.0.
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR (integer)
Podmienia niektóre niemożliwe do zdekodowania wartości zamiast zwracać błąd. Dostępne PHP 5.5.0.
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION (integer)
Upewnia się że wartości typu float zostaną zawsze zakodowane jako zmiennoprzecinkowe. Dostępne od PHP 5.6.6.
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS (integer)
Ograniczniki linii nie mają dodawanych znaków ucieczki. Flaga ta oznacza takie działanie, jakie było przed PHP 7.1 bez jej stosowania. Dostępne od PHP 7.1.0.
add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
61
majid4466 at gmail dot com
7 years ago
To get a really clean json string use these three constants like so:

<?php
$array
= ['€', 'http://example.com/some/cool/page', '337'];
$bad   = json_encode($array);
$good  = json_encode($arrayJSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_NUMERIC_CHECK);

// $bad would be  ["\u20ac","http:\/\/example.com\/some\/cool\/page","337"]
// $good would be ["€","http://example.com/some/cool/page",337]
?>
up
62
Yzmir Ramirez
9 years ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
up
6
ASchmidt at Anamera dot net
5 years ago
In a multi-level array, JSON_FORCE_OBJECT will encode ALL nested numeric arrays as objects.

If your concern was ONLY the first-level array (e.g., to make it suitable as a MySQL JSON column), you could just cast your first-level array to object, e.g.:

<?php
$json
= json_encode( (object) $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Or, if you have large arrays and are concerned about the overhead of object casting, you could append a "null" value beyond the size of the array, which will force the array to become associative:

<?php
$beyond
= count( $array ) + 1;
if ( !
array_key_exists( $beyond, $array) )
    
$array[ $beyond ] = NULL;
$json = json_encode( $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Of course, your later code has to treat an element with a "NULL" value the same as "!isset()", if it iterates the array.
up
6
Anonymous
5 years ago
flags JSON_NUMERIC_CHECK and JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION are broken in php 7+ — json_encode((float)8.8) returns "8.8000000000000007", and json_encode((float)8.8, JSON_NUMERIC_CHECK) and json_encode((float)8.8, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION) return "8.8000000000000007" too.

the only way to fix this is setting "serialize_precision = -1" in php.ini
up
4
JuanP
8 years ago
Updated format values list:

    JSON_HEX_TAG => 1
    JSON_HEX_AMP => 2
    JSON_HEX_APOS => 4
    JSON_HEX_QUOT => 8
    JSON_FORCE_OBJECT => 16
    JSON_NUMERIC_CHECK => 32
    JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
    JSON_PRETTY_PRINT => 128
    JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256
    JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR => 512
    JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION => 1024
up
-26
on5wis at mac dot com
8 years ago
since json_encode expects a UTF-8 string there is no need to encode the € symbol.

I suggest you try to echo : json_encode('€');
It gives: "\u20ac"
I'm running PHP 5.6.5 on the CLI, on MacOS X 10.10
up
-56
Anonymous
8 years ago
I am working with "Marathi Language Data" and I found that when I encoded Marathi data to json using json_encode it returned me unicode values of each character like below:

Program :

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar);
?>

Output of program is :

{"word":"\u0927\u093e\u0921\u0938"}

This is not expected output because what I need is output as

{"word":"धाडस"}

So I used following code:

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
?>

And I got the required output as :

{"word":"धाडस"}
To Top