Wstęp

Te funkcje pozwalają pobierać datę i czas z serwera, na którym uruchomione są skrypty PHP. Można ich używać do formatowania daty i czasu na wiele różnych sposobów.

Informacje o dacie i czasie są wewnętrzenie przechowywane jako liczby 64 bitowe, dlatego obsługiwane są wszystkie możliwie przydatne daty (włącznie z latami ujemnymi). Zakres dat jest od 292 miliardów lat w przeszłości do 292 miliardów lat w przyszłości.

Informacja: Proszę pamiętać, że poniższe funkcje są zależne od lokalnych ustawień danego serwera. Należy się upewnić, że podczas pracy z nimi bierzemy pod uwagę czas zimowy i lata przestępne (należy użyć np. $date = strtotime('+7 days', $date), a nie $date += 7*24*60*60).

Informacja: Strefy czasowe, do których odwołujemy się w tym rozdziale można znaleźć w Lista obsługiwanych stref czasowych.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top