Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracji Firebird/InterBase
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
ibase.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.default_db NULL PHP_INI_SYSTEM Dostępne od PHP 5.0.0.
ibase.default_user NULL PHP_INI_ALL  
ibase.default_password NULL PHP_INI_ALL  
ibase.default_charset NULL PHP_INI_ALL Dostępne od PHP 5.0.0.
ibase.timestampformat "%Y-%m-%d %H:%M:%S" PHP_INI_ALL  
ibase.dateformat "%Y-%m-%d" PHP_INI_ALL  
ibase.timeformat "%H:%M:%S" PHP_INI_ALL  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

ibase.allow_persistent boolean

Określa czy pozwolić bazie Firebird/InterBase na połączenia stałe.

ibase.max_persistent integer

Definiuje maksymalną liczbę połączeń stałych Firebird/InterBase na proces serwera. Jeżeli ta liczba zostanie przekroczona to nowe połączenia utworzone za pomocą ibase_pconnect() będą istniały tylko podczas działania skryptu.

Definiuje maksymalną liczbę połączeń Firebird/InterBase na proces serwera, włączając w to połączenia stałe.

ibase.default_db string

Definiuje domyślną bazę danych dla ibase_[p]connect() i jest używana w przypadku, gdy funkcja zostanie wywołana bez parametru. Jeżeli dodatkowo jest włączony tryb SQL safe mode, nie będą możliwe połączenia do innych baz danych, poza tą domyślną.

ibase.default_user string

Definiuje domyślną nazwę użytkownika, używaną podaczas połączenia do bazy danych, jeżeli nie jest podana jako parametr funkcji.

ibase.default_password string

Definiuje domyślne hasło, używane podaczas połączenia do bazy danych, jeżeli nie jest podane jako parametr funkcji.

ibase.default_charset string

Definiuje domyślne kodowanie znaków, używane podaczas połączenia do bazy danych jeżeli nie jest podane jako parametr funkcji.

ibase.timestampformat string

ibase.dateformat string

ibase.timeformat string

Te dyrektywy ustawiają formatowanie daty i czasu, które jest używane podczas zwracania wartości dat i czasów ze zbioru wynikowego lub podczas dowiązywania argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top