hw_api_object::remove

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api_object::removeRemoves attribute

Opis

hw_api_object::remove ( string $name ) : bool

Removes the attribute with the given name.

Parametry

name

The attribute name.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top