Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/geoip.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
falconshady at gmail dot com
2 years ago
Install geoip on php7.4:

# yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum install -y php74-php-pecl-geoip
# cp /etc/opt/remi/php74/php.d/40-geoip.ini /etc/php.d/
# vim etc/opt/remi/php74/php.d/40-geoip.ini -> change extension=geoip.so by /opt/remi/php74/root/usr/lib64/php/modules/geoip.so

Worked for me, I hope it helps you
up
-20
Justin
5 years ago
sudo su
yum install GeoIP-devel
mkdir /root/tmp
pear config-set temp_dir /root/tmp
pecl install -f geoip-1.1.1 # (Or latest)
Add 'extension=geoip.so' to /etc/php.ini
up
-33
Anonymous
10 years ago
@Centos 6.4
# yum install GeoIP-devel (from yum repo, epel)
# pecl install geoip
then, as prompt, put "extension=geoip.so" into php.ini. Works
up
-43
mikey03062 at yahoo dot com
10 years ago
if you are using RH (or CentOS) a simple

yum install php-pecl-geoip

worked for me.    So, before you read all the rest of these "install" instructions, try that.
To Top