XMLWriter::writePi

xmlwriter_write_pi

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writePi -- xmlwriter_write_piWrites a PI

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writePi ( string $target , string $content ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_pi ( resource $xmlwriter , string $target , string $content ) : bool

Writes a processing instruction.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

target

The target of the processing instruction.

content

The content of the processing instruction.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
ghargoil at remove dot gmx dot this dot net
13 years ago
Just wanted to point out that if you do the following code in php, you can generate a simple php page with a stylesheet.

<?php
        $res
= xmlwriter_open_memory();
       
xmlwriter_set_indent_string($res, "\t");
       
xmlwriter_start_document($res);
       
xmlwriter_write_pi($res, "xml-stylesheet", "type=\"text/xml\" href=\"yourstyle.xsl\"");
       
xmlwriter_end_document($res);
       
$string = xmlwriter_output_memory($res);
        echo
$string;
?>

This results in the following:
X-Powered-By: PHP/5.1.4
Content-type: text/html

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="yourstyle.xsl"?>
To Top