XMLWriter::writeDtd

xmlwriter_write_dtd

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDtd -- xmlwriter_write_dtdWrite full DTD tag

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::writeDtd ( string $name [, string $publicId [, string $systemId [, string $subset ]]] ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_write_dtd ( resource $xmlwriter , string $name [, string $publicId [, string $systemId [, string $subset ]]] ) : bool

Writes a full DTD.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

name

The DTD name.

publicId

The external subset public identifier.

systemId

The external subset system identifier.

subset

The content of the DTD.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
test2 at twinmail dot de
12 years ago
Use NULL for $publicId to force 'SYSTEM' instead of 'PUBLIC' output.
To Top