XMLWriter::startAttribute

xmlwriter_start_attribute

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startAttribute -- xmlwriter_start_attributeCreate start attribute

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::startAttribute ( string $name ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_start_attribute ( resource $xmlwriter , string $name ) : bool

Starts an attribute.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

name

The attribute name.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
alvaro at demogracia dot com
9 years ago
The attribute value can be set with XMLWriter::text(), e.g.:

<?php
$writer
= new XMLWriter;
$writer->openURI('php://output');
$writer->startDocument('1.0', 'UTF-8');

$writer->startElement('response');
   
$writer->startElement('status');
       
$writer->startAttribute('code');
           
$writer->text('500');
       
$writer->endAttribute();
   
$writer->endElement();
$writer->endElement();

$writer->endDocument();
?>

... generates:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response><status code="500"/></response>
To Top