XMLWriter::endCdata

xmlwriter_end_cdata

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endCdata -- xmlwriter_end_cdataEnd current CDATA

Opis

Styl obiektowy

XMLWriter::endCdata ( void ) : bool

Styl proceduralny

xmlwriter_end_cdata ( resource $xmlwriter ) : bool

Ends the current CDATA section.

Parametry

xmlwriter

Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top