svn_checkout

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_checkoutChecks out a working copy from the repository

Opis

svn_checkout ( string $repos , string $targetpath [, int $revision [, int $flags = 0 ]] ) : bool

Checks out a working copy from the repository at repos to targetpath at revision revision.

Parametry

repos

String URL path to directory in repository to check out.

targetpath

String local path to directory to check out in to

Informacja: Względne ścieżki zostaną rozwiązane, jeśli bieżący katalog roboczy jest jednym z zawierających binaria PHP. Aby odwołać się do skryptu roboczego katalogu, użyj realpath() lub dirname(__FILE__).

revision

Integer revision number of repository to check out. Default is HEAD, the most recent revision.

flags

Any combination of SVN_NON_RECURSIVE and SVN_IGNORE_EXTERNALS.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Przykłady

Przykład #1 Basic example

This example demonstrates how to check out a directory from a repository to a directory named calc:

<?php
svn_checkout
('http://www.example.com/svnroot/calc/trunk'dirname(__FILE__) . '/calc');
?>

The dirname(__FILE__) call is necessary in order to convert the calc relative path into an absolute one. If calc exists, you can also use realpath() to retrieve an absolute path.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
leonardodarosa23 at gmail dot com
6 years ago
For those who are trying to use this while they don't patch out the  SVN_IGNORE_EXTERNALS constant that is missing, I've found the equivalent integer flag if you want to use before the official release:

if(!defined('SVN_IGNORE_EXTERNALS'))
    define('SVN_IGNORE_EXTERNALS', 128);
To Top