ssh2_publickey_remove

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_remove Remove an authorized publickey

Opis

ssh2_publickey_remove ( resource $pkey , string $algoname , string $blob ) : bool

Removes an authorized publickey.

Parametry

pkey

Publickey Subsystem Resource

algoname

Publickey algorithm (e.g.): ssh-dss, ssh-rsa

blob

Publickey blob as raw binary data

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top