ssh2_publickey_add

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_add Add an authorized publickey

Opis

ssh2_publickey_add ( resource $pkey , string $algoname , string $blob [, bool $overwrite = FALSE [, array $attributes ]] ) : bool

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().

Parametry

pkey

Publickey Subsystem resource created by ssh2_publickey_init().

algoname

Publickey algorithm (e.g.): ssh-dss, ssh-rsa

blob

Publickey blob as raw binary data

overwrite

If the specified key already exists, should it be overwritten?

attributes

Associative array of attributes to assign to this public key. Refer to ietf-secsh-publickey-subsystem for a list of supported attributes. To mark an attribute as mandatory, precede its name with an asterisk. If the server is unable to support an attribute marked mandatory, it will abort the add process.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Adding a publickey with ssh2_publickey_add()

<?php
$ssh2 
ssh2_connect('shell.example.com'22);
ssh2_auth_password($ssh2'jdoe''password');
$pkey ssh2_publickey_init($ssh2);

$keyblob base64_decode('
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxXH1tVFGn0
Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xj
zaLpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VEHYckxQ16CjSTibI5X
69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10='
);

ssh2_publickey_add($pkey'ssh-rsa'$keyblobfalse, array('comment'=>"John's Key"));
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top