session_unregister

(PHP 4, PHP 5 < 5.4.0)

session_unregister Wyrejestruj zmienną globalną z bieżącej sesji

Opis

session_unregister ( string $nazwa ) : bool

session_unregister() wyrejestrowuje globalną zmienną o nazwie nazwa z bieżącej sesji.

Funkcja ta zwraca wartość TRUE jeśli zmienna została pomyślnie wyrejestrowana z sesji.

Informacja:

Jeśli użyta została tablica $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS dla PHP 4.0.6 i starszych), użyj unset() aby wyrejestrować zmienną z sesji. Nie należy usuwać całej zmiennej $_SESSION poprzez wywołanie unset($_SESSION), ponieważ uniemożliwi to rejestrację zmiennych sesyjnych poprzez zmienną superglobalną $_SESSION.

Uwaga

Ta funkcja nie usuwa zmiennej globalnej o nazwie nazwa, a jedynie zapobiega zapisaniu tej zmiennej jako części sesji. Jeśli chcesz usunąć odpowiednią zmienną globalną, musisz użyć funkcji unset().

Uwaga

Jeśli używasz $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS), nie używaj session_register(), session_is_registered() i session_unregister().

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
dylan82 AT xs4all DOT nl
16 years ago
If globals is on, you'll have to unset the $_SESSION[varname] as well as the $varname.

Like:

unset($_SESSION[varname]);
unset($varname);
up
-23
c168772 at mvrht dot com
4 years ago
To unregister some session you can use:

<?php
// delete session
$_SESSION['NAME'] = array();

// start session
session_start();

// put info in session
$_SESSION['NAME']['userid'] = 5;
$_SESSION['NAME']['name'] "John Doe";
?>
up
-52
jsmith at uncommoner dot com
16 years ago
as a side note you must have session_start() set inorder to actually unregister the session varibles.
To Top