random_bytes

(PHP 7)

random_bytesGenerates cryptographically secure pseudo-random bytes

Opis

random_bytes ( int $length ) : string

Generates an arbitrary length string of cryptographic random bytes that are suitable for cryptographic use, such as when generating salts, keys or initialization vectors.

Źródła losowych danych dla tej funkcji prezentują się następująco:

  • W systemie Windows zawsze będzie użyta funkcja » CryptGenRandom().
  • W systemie Linuks zostanie wykonane odwołanie systemowe » getrandom(2), o ile będzie dostępne.
  • Na innych platformach zostanie użyte /dev/urandom.
  • Jeśli żadne z wyżej wymienionych źródeł nie będzie dostępne, zostanie rzucony wyjątek (Exception).

Informacja: Mimo iż ta funkcja została dodana w PHP 7.0, dostępna jest » implementacja napisana w PHP, której można użyć od PHP 5.2 do 5.6 włącznie.

Parametry

length

The length of the random string that should be returned in bytes.

Zwracane wartości

Returns a string containing the requested number of cryptographically secure random bytes.

Błędy/Wyjątki

  • Jeśli odpowiednie źródło losowości nie może zostać znalezione, zostanie rzucony wyjątek.
  • Jeśli podano niepoprawne parametry, zostanie rzucony wyjątek TypeError.
  • If an invalid length of bytes is given, an Error will be thrown.

Przykłady

Przykład #1 random_bytes() example

<?php
$bytes 
random_bytes(5);
var_dump(bin2hex($bytes));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(10) "385e33f741"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
54
akam at akameng dot com
6 years ago
I used below function to create random token, and also a salt from the token. I used it in my application to prevent CSRF attack.

<?php
function RandomToken($length = 32){
    if(!isset(
$length) || intval($length) <= 8 ){
     
$length = 32;
    }
    if (
function_exists('random_bytes')) {
        return
bin2hex(random_bytes($length));
    }
    if (
function_exists('mcrypt_create_iv')) {
        return
bin2hex(mcrypt_create_iv($length, MCRYPT_DEV_URANDOM));
    }
    if (
function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {
        return
bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes($length));
    }
}

function
Salt(){
    return
substr(strtr(base64_encode(hex2bin(RandomToken(32))), '+', '.'), 0, 44);
}

echo (
RandomToken());
echo
"\n";
echo
Salt();
echo
"\n";

/*
This function is same as above but its only used for debugging
*/
function RandomTokenDebug($length = 32){
    if(!isset(
$length) || intval($length) <= 8 ){
     
$length = 32;
    }
   
$randoms = array();
    if (
function_exists('random_bytes')) {
       
$randoms['random_bytes'] = bin2hex(random_bytes($length));
    }
    if (
function_exists('mcrypt_create_iv')) {
       
$randoms['mcrypt_create_iv'] = bin2hex(mcrypt_create_iv($length, MCRYPT_DEV_URANDOM));
    }
    if (
function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {
       
$randoms['openssl_random_pseudo_bytes'] = bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes($length));
    }
   
    return
$randoms;
}
echo
"\n";
print_r (RandomTokenDebug());

?>
up
6
ccbsschucko at gmail dot com
4 years ago
<?php
   
function str_rand(int $length = 64){ // 64 = 32
       
$length = ($length < 4) ? 4 : $length;
        return
bin2hex(random_bytes(($length-($length%2))/2));
    }
   
   
var_dump(str_rand());
   
// d6199909d0b5fdc22c9db625e4edf0d6da2b113b21878cde19e96f4afe69e714
?>
up
0
yendrrek at gmail dot com
1 year ago
mcrypt_create_iv

Warning
This function was DEPRECATED in PHP 7.1.0, and REMOVED in PHP 7.2.0.

https://www.php.net/manual/en/function.mcrypt-create-iv.php
up
0
Anonymous
4 years ago
Simple php implementation of Blum Blum Shub.

<?php

$bbs
= new BlumBlumShub(400);
var_dump(bin2hex($bbs->getRandomPseudoBytes(32)));
// out like 02b3b55d6aea2f26a0ddfcd8967597fb0d38d7c6c4027f0595f5a614b9f06400

class BlumBlumShub
{
    private
$p, $q, $s, $m, $init, $x0;
    private
$size = 1024;

    public function
__construct($size = false, $p = false, $q = false, $s = false)
    {
        if(
$p !== false && $q !== false && $s !== false)
        {
           
$this->p = $p;
           
$this->q = $q;
           
$this->m = bcmul($p, $q);
           
$this->s = $s;
        } else {
            if(
$size !== false)
               
$this->size = $size;
           
$this->init();
        }
       
       
$this->xn = bcmod(bcmul($this->s, $this->s), $this->m);
        for(
$i=0;$i<10;$i++)
           
$this->xn = bcmod(bcmul($this->xn, $this->xn), $this->m);
    }
   
    private function
init()
    {
       
$this->p = $this->genPrime();
       
$this->q = $this->genPrime();
       
$this->m = bcmul($this->p, $this->q);
       
       
$mCoPrime = gmp_init($this->m);

       
# try find co-prime
       
while(1)
        {
           
$s = genPrime($this->size);
           
$sCoPrime = gmp_init($s);
           
$g = gmp_gcdext($mCoPrime, $sCoPrime);
           
$g = gmp_strval($g['g']);
            if(
$g === '1')
                break;
        }

       
$this->s = $s;
    }
   
    public function
genPrime()
    {
        while(
1)
        {
           
$min = gmp_init(str_pad('1', $this->size, '0'));
           
$max = gmp_init(str_pad('9', $this->size, '0'));
           
$prime = gmp_strval(gmp_random_range($min, $max));

           
$validate = bcmod($prime, '4');
            if(
$validate === '3')
                break;
        }

        return
$prime;
    }
   
    public function
getRandomPseudoBytes($length)
    {
       
$bytes = '';
   
        for(
$i=0;$i<$length;$i++)
           
$bytes .= $this->getByte();
       
        return
$bytes;
    }
   
    public function
getByte()
    {
       
$byte = '';

        for(
$i=0;$i<8;$i++) {
           
$this->xn = bcmod(bcmul($this->xn, $this->xn), $this->m);
           
$byte .= substr(decbin($this->xn[strlen($this->xn)-1]), -1);
        }
       
        return
chr(bindec($byte));
    }
}
?>
up
-3
ccb2357 at gmail dot com
2 years ago
<?php
   
// PHP >= 7
   
function str_rand(int $length = 20){
       
$ascii_codes = range(48, 57) + range(97, 122);
       
$codes_lenght = (count($ascii_codes)-1);
       
shuffle($ascii_codes);
       
$string = '';
        for(
$i = 1; $i <= $length; $i++){
           
$previous_char = $char ?? '';
           
$char = chr($ascii_codes[random_int(0, $codes_lenght)]);
            while(
$char == $previous_char){
               
$char = chr($ascii_codes[random_int(0, $codes_lenght)]);
            }
           
$string .= $char;
        }
        return
$string;
    }
?>
up
-33
ccb_bc at hotmail dot com
5 years ago
function str_rand($largura = 32){
        $chars = str_shuffle('0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
        // separar a string acima com uma virgula após cada letra ou número;
        $chars = preg_replace("/([a-z0-9])/i", "$1,", $chars);
        $chars = explode(',', $chars);

        $string_generate = array();
        for($i = 0; $i < $largura; $i++){
            // $chars[random_int(0, 61) = largura da array $chars
            array_push($string_generate, $chars[random_int(0, 61)]);
        }
        $string_ready = str_shuffle(implode($string_generate));
       
        for($i = 0; $i < random_int(256,512); $i++){
            $random_string = str_shuffle($string_ready);
        }
        // se a largura for um número par o numero de caracteres da string for maior ou igual a 4
        if($largura % 2 === 0 && strlen($random_string) >= 4){
            $random_string_start = str_shuffle(substr($random_string, 0, $largura / 2));
            $random_string_end = str_shuffle(substr($random_string, $largura / 2, $largura));
            $new_random_string = str_shuffle($random_string_start . $random_string_end);
            return str_shuffle($new_random_string);
        }
        else {
            return str_shuffle($random_string);
        }
    }
up
-32
atesin () gmail ! com
4 years ago
if unavailable use this with core functions... maybe not as secure and optimized (any help?), but practical

<?php

$bytes
= '';
while (
strlen($bytes) < $lenght)
 
$bytes .= chr(mt_rand(0, 255));

?>
To Top