radius_put_vendor_attr

(PECL radius >= 1.1.0)

radius_put_vendor_attrAttaches a vendor specific binary attribute

Opis

radius_put_vendor_attr ( resource $radius_handle , int $vendor , int $type , string $value [, int $options = 0 [, int $tag ]] ) : bool

Attaches a vendor specific binary attribute to the current RADIUS request.

Informacja:

Przed wywołaniem tej funkcji trzeba utworzyć zapytanie używając radius_create_request().

Parametry

radius_handle

Zasób RADIUS.

vendor

ID vendora.

type

Typ atrybutu.

value

The attribute value, which will be treated as a raw binary string.

options

Maska bitowa opcji atrybutu. Dostępne opcje to RADIUS_OPTION_TAGGED oraz RADIUS_OPTION_SALT.

tag

Tag atrybutu. Ten parametr jest ignorowany dopóki nie ustawiono opcji RADIUS_OPTION_TAGGED.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
PECL radius 1.3.0 The options and tag parameters were added.

Przykłady

Przykład #1 radius_put_vendor_attr() example

<?php
if (!radius_put_vendor_attr($resRADIUS_VENDOR_MICROSOFTRAD_MICROSOFT_MS_CHAP_CHALLENGE$challenge)) {
    echo 
'RadiusError:' radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top