radius_put_int

(PECL radius >= 1.1.0)

radius_put_intAttaches an integer attribute

Opis

radius_put_int ( resource $radius_handle , int $type , int $value [, int $options = 0 [, int $tag ]] ) : bool

Attaches an integer attribute to the current RADIUS request.

Informacja:

Przed wywołaniem tej funkcji trzeba utworzyć zapytanie używając radius_create_request().

Parametry

radius_handle

Zasób RADIUS.

type

Typ atrybutu.

value

The attribute value.

options

Maska bitowa opcji atrybutu. Dostępne opcje to RADIUS_OPTION_TAGGED oraz RADIUS_OPTION_SALT.

tag

Tag atrybutu. Ten parametr jest ignorowany dopóki nie ustawiono opcji RADIUS_OPTION_TAGGED.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
PECL radius 1.3.0 The options and tag parameters were added.

Przykłady

Przykład #1 radius_put_int() example

<?php
if (!radius_put_int($resRAD_FRAMED_PROTOCOLRAD_PPP)) {
   echo 
'RadiusError:' radius_strerror($res). "\n<br />";
   exit;
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top