openssl_x509_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_export_to_fileExports a certificate to file

Opis

openssl_x509_export_to_file ( mixed $x509 , string $outfilename [, bool $notext = TRUE ] ) : bool

openssl_x509_export_to_file() stores x509 into a file named by outfilename in a PEM encoded format.

Parametry

x509

Zobacz Parametry Klucza/Certyfikatu, aby zapoznać się z prawidłowymi wartościami.

outfilename

Path to the output file.

notext

Opcjonalny parametr notext wpływa na szczegółowość komunikatów wyjścia. Jeśli wynosi FALSE, wówczas do wyjścia dołączane są dodatkowe informacje zrozumiałe dla ludzi. Wartość domyślna parametru notext wynosi: TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top