openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_export_to_fileExports a CSR to a file

Opis

openssl_csr_export_to_file ( mixed $csr , string $outfilename [, bool $notext = TRUE ] ) : bool

openssl_csr_export_to_file() takes the Certificate Signing Request represented by csr and saves it in PEM format into the file named by outfilename.

Parametry

csr

Zobacz parametry CSR aby poznać listę poprawnych wartości.

outfilename

Path to the output file.

notext

Opcjonalny parametr notext wpływa na szczegółowość komunikatów wyjścia. Jeśli wynosi FALSE, wówczas do wyjścia dołączane są dodatkowe informacje zrozumiałe dla ludzi. Wartość domyślna parametru notext wynosi: TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 openssl_csr_export_to_file() example

<?php
$subject 
= array(
    
"commonName" => "example.com",
);
$private_key openssl_pkey_new(array(
    
"private_key_bits" => 2048,
    
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));
$csr openssl_csr_new($subject$private_key, array('digest_alg' => 'sha384') );
openssl_pkey_export_to_file($private_key'example-priv.key');
// Along with the subject, the CSR contains the public key corresponding to the private key
openssl_csr_export_to_file($csr'example-csr.pem');
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top