libxml_clear_errors

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

libxml_clear_errors Clear libxml error buffer

Opis

libxml_clear_errors ( void ) : void

libxml_clear_errors() clears the libxml error buffer.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top