ingres_errsqlstate

(PECL ingres >= 1.1.0)

ingres_errsqlstateZwraca ostatnio wygenerowany kod błędu SQLSTATE

Opis

ingres_errsqlstate ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : string

Zwraca łańcuch zawierający ostatni kod SQLSTATE, lub NULL jeśli nie wystąpił żaden błąd.

Jeśli podano identyfikator_połączenia ingres_errsqlstate() zwraca ostatni numer błędu dla tego połączenia. Jeśli nie podano identyfikatora połączenia ingres_errsqlstate() zwraca numer ostatniego błędu dla domyślnego połączenia.

Ta funkcja, ingres_errsqlstate(), powinna być zawsze wywołana po wykonaniu zapytania. Wywołanie innej funkcji przed ingres_errsqlstate(), wyzeruje lub zmieni dla niej kod ostatniego błędu Ingres.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia

Zwracane wartości

Zwraca łańcuch zawierający ostatni kod SQLSTATE, lub NULL jeśli nie wystąpił żaden błąd.

Przykłady

Przykład #1 Przykład pobrania ostatnio wygenerowanego kodu SQLSTATE

<?php
$identyfikator_polaczenia 
ingres_connect($baza_danych$uzytkownik$haslo);

$wynik ingres_query("select * from nazwa_tabeli");

$error_sqlstate ingres_errsqlstate();

if (!
is_null($error_sqlstate)) {
   echo 
"Wystąpił błąd - " $error_sqlstate;
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top