ibase_modify_user

(PHP 5, PHP 7)

ibase_modify_userModyfikuje użytkownika w bazie danych bezpieczeństwa

Opis

ibase_modify_user ( resource $połączenie_do_usługi , string $nazwa_użytkownika , string $hasło [, string $imię [, string $drugie_imię [, string $nazwisko ]]] ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
admin at systecdurango dot com
11 years ago
ibase microsip firebird

<?php
$user_name
="ABC";
$password="123";

$ibserv = ibase_service_attach("localhost","SYSDBA","masterkey");
ibase_modify_user($ibserv, $user_name, $password);
ibase_service_detach($ibserv);
?>

this change te password por user ABC to 123

SYSDBA USER AND PASSWORD IS NEED TO THIS LINE

<?php $ibserv = ibase_service_attach("localhost","SYSDBA","masterkey"); ?>
up
3
_ex at navigators dot lv
17 years ago
function changed in php 5! in earlier versions the syntax was:
bool ibase_modify_user ( string server, string dba_user_name, string dba_user_password, string user_name, string password [, string first_name [, string middle_name [, string last_name]]])

now it's necessary to connect to service manager, then call ibase_modify_user() and then disconnect from service manager:
    $ibserv = ibase_service_attach($host, $dba_username, $dba_password);
    ibase_modify_user($ibserv, $user_name, $password);
    ibase_service_dettach($ibserv);
To Top