ibase_fetch_assoc

(PHP 5, PHP 7)

ibase_fetch_assocPobiera wiersz wyniku zapytania w postaci tablicy asocjacyjnej

Opis

ibase_fetch_assoc ( resource $identyfikator_wyniku [, int $znacznik_pobrania = 0 ] ) : array

Pobiera wiersz wyniku zapytania w postaci tablicy asocjacyjnej.

ibase_fetch_assoc() pobiera jeden wiersz zawierający dane z identyfikatora_wyniku. Jeśli takie same nazwy pól mają dwie lub więcej kolumn, wówczas zostaną zapisane wartości z ostatnich kolumn. Aby uzyskać dostęp do wartości różnych kolumn o tych samych nazwach, powinniśmy pobrać wynik do tablicy z indeksami numerycznymi używając ibase_fetch_row() , albo stosowac aliasy nazw w naszych zapytaniach.

Parametry

identyfikator_wyniku

Identyfikator wyniku Firebird/Interbase.

znacznik_pobrania

znacznik_pobrania jest kombinacją stałych IBASE_TEXT i IBASE_UNIXTIME łączonych ze sobą przy pomocy operatora sumy bitowej. Przekazanie stałej IBASE_TEXT powoduje, że ta funkcja zwraca zawartość BLOBa zamiast identyfikatora BLOBa. Przekazanie stałej IBASE_UNIXTIME powoduje, że ta funkcja zwraca wartości daty/czasu w postaci unixowego znacznika czasu, zamiast sformatowanego łańcucha.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę asocjacyjną, która jest odpowiednikiem pobranego wiersza. Kolejne wywołanie zwróci następny wiersz ze zbioru wynikowego, lub FALSE jeśli nie ma już więcej wierszy.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
karasek ... ceskyserver - dot - cz
17 years ago
Unlike mysql_fetch_assoc, all indexes of associative array are upper-case.

so, use
$row = ibase_fetch_assoc($result);

echo $row["INDEX"];
not
echo $row["index"];
up
2
sir_fred@
18 years ago
If your php is older than version 4.3.0, you can use the following:

$arr_record = get_object_vars(ibase_fetch_object($sql_result));

which is the same as: $arr_record = ibase_fetch_assoc($sql_result);
To Top