ibase_backup

(PHP 5, PHP 7)

ibase_backupUruchamia zadanie wykonania kopii zapasowej w Menedżerze Usługi i natychmiast powraca

Opis

ibase_backup ( resource $połączenie_do_usługi , string $baza_źródłowa , string $plik_docelowy [, int $opcje = 0 [, bool $szczegółowe_komunikaty = false ]] ) : mixed
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
Gara
17 years ago
I tried to get the backup function working, but could never figur out where to get the resource service_handle. The trick was to use ibase_service_attach.

$resource_service_handle = ibase_service_attach ('localhost', 'username', 'password');

ibase_backup($resource_service_handle, 'source_database', 'destination_file');

ibase_service_detach ($resource_service_handle);
To Top