fann_set_cascade_candidate_stagnation_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_candidate_stagnation_epochsSets the number of cascade candidate stagnation epochs

Opis

fann_set_cascade_candidate_stagnation_epochs ( resource $ann , int $cascade_candidate_stagnation_epochs ) : bool

Sets the number of cascade candidate stagnation epochs.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_candidate_stagnation_epochs

The number of cascade candidate stagnation epochs.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top