eval

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

evalWykonuje łańcuch znaków jak kod PHP

Opis

eval ( string $kod ) : mixed

Wykonuje podany kod jako PHP.

Uwaga

Konstrukcja eval() jest bardzo niebezpieczna, ponieważ pozwala na wykonanie dowolnego kodu PHP. Jej użycie jest odradzane. Jeżeli dokładnie sprawdziłeś, że nie ma innej opcji niż użycie tej konstrukcji, przyłóż szczególną uwagę, aby nie przekazywać do niej danych pochodzących od użytkownika bez uprzedniej należytej walidacji.

Parametry

kod

Poprawny kod PHP do wykonania.

Kod nie może być ujęty w otwierające i zamykające znaczniki PHP, przykładowo 'echo "Cześć!";' musi być przekazane zamiast '<?php echo "Cześć!"; >'. Jest możliwe opuszczanie i ponowne wchodzenie w tryb PHP przez odpowiednie tagi, np. 'echo "W trybie PHP!"; ?>W trybie HTML!<?php echo "Znów w trybie PHP!";'.

Ponadto przekazany kod musi być poprawnym kodem PHP. Wszystkie instrukcje muszą być odpowiednio zakończone używając średnika. Przykładowo 'echo "Cześć!"' wywoła błąd parsowania, podczas gdy 'echo "Hi!";' zadziała.

Instrukcja return natychmiastowo przerwie wykonywanie kodu.

Kod będzie wykonany w stosie wywyołującym eval(). Z tego powodu wszystkie zmienne zdefiniowane lub zmienione w eval() pozostaną widoczne po jego wykonaniu.

Zwracane wartości

eval() zwraca NULL o ile nie użyto instrukcji return w wykonywanym kodzie, wtedy zwracana jest wartość przekazana do return. Od PHP 7, jeżeli wystąpi błąd parsowania w wywoływanym kodzie, eval() rzuca wyjątek ParseError. Przed PHP 7 w takim wypadku eval() zwracał FALSE, a wykonywanie dalszego kodu odbywało się normalnie. Nie da się złapać błędu parsowania występującego w eval() używając funkcji set_error_handler().

Przykłady

Przykład #1 eval() - proste łączenie tekstu

<?php
$string 
'filiżanka';
$name 'kawą';
$str 'To jest $string z $name w środku.';
echo 
$str"\n";
eval(
"\$str = \"$str\";");
echo 
$str"\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

To jest $string z $name w środku.
To jest filiżanka z kawą w środku.

Notatki

Informacja: Ponieważ jest to element składni języka a nie funkcja, nie może być on wywoływany używając zmiennych funkcji

Wskazówka

Ze wszystkim, co wysyła dane bezpośrednio do przeglądarki, możesz używać funkcji kontroli wyjścia aby przejąć wyjście tej funkcji i zapisać je w zmiennej tekstowej (na przykład).

Informacja:

W wypadku błędu krytycznego w wykonywanym kodzie, cały skrypt kończy działanie.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
389
Anonymous
19 years ago
Kepp the following Quote in mind:

If eval() is the answer, you're almost certainly asking the
wrong question. -- Rasmus Lerdorf, BDFL of PHP
up
3
remindfwd
2 years ago
Note that

<?php

echo eval( '$var = (20 - 5);' );  // don't show anything

echo ' someString ' . eval( 'echo $var = 15;' ); // outputs 15 someString

//or
echo ' someString ' . eval( 'echo $var = 15;' ) . ' otherString '; // 15 someString  otherString 

//or
echo ' someString ' . eval( 'echo $var = 15;' ) . ' otherString ' . '...' .eval( 'echo " __ " . $var = 10;' ); // 15 __ 10 someString  otherString  ...

?>
up
17
Jeremie LEGRAND
6 years ago
At least in PHP 7.1+, eval() terminates the script if the evaluated code generate a fatal error. For example:
<?php
@eval('$content = (100 - );');
?>

(Even if it is in the man, I'm note sure it acted like this in 5.6, but whatever)
To catch it, I had to do:
<?php
try {
    eval(
'$content = (100 - );');
} catch (
Throwable $t) {
   
$content = null;
}
?>

This is the only way I found to catch the error and hide the fact there was one.
up
35
lord dot dracon at gmail dot com
8 years ago
Inception with eval()

<pre>
Inception Start:
<?php
eval("echo 'Inception lvl 1...\n'; eval('echo \"Inception lvl 2...\n\"; eval(\"echo \'Inception lvl 3...\n\'; eval(\'echo \\\"Limbo!\\\";\');\");');");
?>
up
5
catgirl at charuru dot moe
5 years ago
It should be noted that imported namespaces are not available in eval.
up
22
bohwaz
11 years ago
If you want to allow math input and make sure that the input is proper mathematics and not some hacking code, you can try this:

<?php

$test
= '2+3*pi';

// Remove whitespaces
$test = preg_replace('/\s+/', '', $test);

$number = '(?:\d+(?:[,.]\d+)?|pi|π)'; // What is a number
$functions = '(?:sinh?|cosh?|tanh?|abs|acosh?|asinh?|atanh?|exp|log10|deg2rad|rad2deg|sqrt|ceil|floor|round)'; // Allowed PHP functions
$operators = '[+\/*\^%-]'; // Allowed math operators
$regexp = '/^(('.$number.'|'.$functions.'\s*\((?1)+\)|\((?1)+\))(?:'.$operators.'(?2))?)+$/'; // Final regexp, heavily using recursive patterns

if (preg_match($regexp, $q))
{
   
$test = preg_replace('!pi|π!', 'pi()', $test); // Replace pi with pi function
   
eval('$result = '.$test.';');
}
else
{
   
$result = false;
}

?>

I can't guarantee you absolutely that this will block every possible malicious code nor that it will block malformed code, but that's better than the matheval function below which will allow malformed code like '2+2+' which will throw an error.
up
4
solobot
5 years ago
eval() is workaround for generating multiple anonymous classes with static properties in loop

public function generateClassMap()
    {
        foreach ($this->classMap as $tableName => $class)
        {
            $c = null;
            eval('$c = new class extends \common\MyStaticClass {
                public static $tableName;
                public static function tableName()
                {
                    return static::$tableName;
                }
            };');
            $c::$tableName = $this->replicationPrefix.$tableName;
            $this->classMap[$tableName] = $c;

        }
    }

thus every class will have its own $tableName instead of common ancestor.
up
5
darkhogg (foo) gmail (bar) com
13 years ago
The following code

<?php
   
eval( '?> foo <?php' );
?>

does not throw any error, but prints the opening tag.
Adding a space after the open tag fixes it:

<?php
   
eval( '?> foo <?php ' );
?>
up
2
divinity76 at gmail dot com
6 years ago
imo, this is a better eval replacement:

<?php
function betterEval($code) {
   
$tmp = tmpfile ();
   
$tmpf = stream_get_meta_data ( $tmp );
   
$tmpf = $tmpf ['uri'];
   
fwrite ( $tmp, $code );
   
$ret = include ($tmpf);
   
fclose ( $tmp );
    return
$ret;
}
?>

- why? betterEval follows normal php opening and closing tag conventions, there's no need to strip `<?php?>` from the source.  and it always throws a ParseError if there was a parse error, instead of returning false (note: this was fixed for normal eval() in php 7.0). - and there's also something about exception backtraces
up
2
Uther
7 years ago
eval'd code within namespaces which contain class and/or function definitions will be defined in the global namespace... not incredibly obvious :/
up
2
Karel
8 years ago
For them who are facing syntax error when try execute code in eval,


<?php

$str
'<?php echo "test"; ?>';

eval(
'?>'.$str.'<?php;'); // outputs test
eval('?>'.$str.'<?'); // outputs test
eval('?>'.$str.'<?php');// throws syntax error - unexpected $end

?>
up
1
php at rijkvanwel dot nl
13 years ago
To catch a parse error in eval()'ed code with a custom error handler, use error_get_last() (PHP >= 5.2.0).

<?php
$return
= eval( 'parse error' );

if (
$return === false && ( $error = error_get_last() ) ) {
   
myErrorHandler( $error['type'], $error['message'], $error['file'], $error['line'], null );

   
// Since the "execution of the following code continues normally", as stated in the manual,
    // we still have to exit explicitly in case of an error
   
exit;
}
?>
up
0
php at stock-consulting dot com
14 years ago
Magic constants like __FILE__ may not return what you expect if used inside eval()'d code. Instead, it'll answer something like "c:\directory\filename.php(123) : eval()'d code" (under Windows, obviously, checked with PHP5.2.6) - which can still be processed with a function like preg_replace to receive the filename of the file containing the eval().

Example:

<?php
$filename
= preg_replace('@\(.*\(.*$@', '', __FILE__);
echo
$filename;
?>
up
-8
marco at harddisk dot is-a-geek dot org
15 years ago
eval does not work reliably in conjunction with global, at least not in the cygwin port version.

So:
<?PHP
class foo {
 
//my class...
}
function
load_module($module) {
  eval(
"global \$".$module."_var;");
  eval(
"\$".$module."_var=&new foo();");
 
//various stuff ... ...
}
load_module("foo");
?>

becomes to working:

<?PHP
class foo {
 
//my class...
}
function
load_module($module) {
  eval(
'$GLOBALS["'.$module.'_var"]=&new foo();');
 
//various stuff ... ...
}
load_module("foo");
?>

Note in the 2nd example, you _always_ need to use $GLOBALS[$module] to access the variable!
up
-11
Ipseno at yahoo dot com
15 years ago
If you attempt to call a user defined function in eval() and .php files are obfuscated by Zend encoder, it will result in a fatal error.

Use a call_user_func() inside eval() to call your personal hand made functions.

This is user function
<?php

function square_it($nmb)
{
    return
$nmb * $nmb;
}

?>

//Checking if eval sees it?
<?php

$code
= var_export( function_exists('square_it') );

eval(
$code );    //returns TRUE - so yes it does!

?>

This will result in a fatal error:
PHP Fatal error:  Call to undefined function square_it()
<?php

$code
= 'echo square_it(55);' ;

eval(
$code );

?>

This will work
<?php

$code
= 'echo call_user_func(\'square_it\', 55);' ;

eval(
$code );

?>
up
-11
joseph at josephcz dot xyz
3 years ago
In 2020, many people don't want to mix their PHP code and HTML, and they also think PHP itself is better than any template engines. But whenever you are making an template engine, use "include" to include your view file instead of using eval(). Many farmeworks are using this solution, such as Laravel.

If you rally want to eval a string, write them to a cached .php file first, then include it.
To Top