goto

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Co najgorszego może się stać, jeśli używasz goto?
Zdjęcie dzięki uprzejmości » xkcd

Operator goto może zostać użyty do przeskoczenia do innej sekcji programu. Punkt docelowy jest oznaczony przez etykietę zakończoną dwukropkiem, a instrukcja jest zapisywana jako goto z następującą nazwą etykiety. Konstrukcja goto ma pewne ograniczenia. Docelowa etykieta musi znajdować się w tym samym pliku i kontekście, co oznacza, że nie możesz "wyskoczyć" poza funkcję lub metodę, lub do niej "wskoczyć". Nie możesz także przeskoczyć do żadnego rodzaju pętli ani struktury switch. Możesz za to z nich wyskoczyć i częstym zastosowaniem jest użycie goto w miejsce wielopoziomowego break.

Przykład #1 Przykład użycia goto

<?php
goto a;
echo 
'Foo';
 
a:
echo 
'Bar';
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Bar

Przykład #2 Przykład użycia goto i pętli

<?php
for($i=0,$j=50$i<100$i++) {
  while(
$j--) {
    if(
$j==17) goto koniec
  }  
}
echo 
"i = $i";
koniec:
echo 
'j osiągnęło wartość 17';
?>

Powyższy przykład wyświetli:

j osiągnęło wartość 17

Przykład #3 To nie zadziała

<?php
goto petla;
for(
$i=0,$j=50$i<100$i++) {
  while(
$j--) {
    
petla:
  }
}
echo 
"$i = $i";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Fatal error: 'goto' into loop or switch statement is disallowed in
script on line 2

Informacja:

Operator goto jest dostępny od PHP 5.3.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
Lollo
2 years ago
You should mention the label can't be a variable
up
-4
PHP_is_still_great
2 years ago
// goto is STILL a good feature if you know how to use it.
// Just don't use it in loops.
// Example:

        $sql = "DELETE FROM sometable WHERE id=?;";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        if (!$stmt) {
            echo "ERR prepare_fail";
            goto End;
        }
        $bind = $stmt->bind_param('i', $id);
        if (!$bind) {
            echo "ERR bind_fail";
            goto End;
        }
        $exec = $stmt->execute();
        if (!$exec) {
            echo "ERR exec_fail";
            goto End;
        }
        if (isset($_POST['file'])) {
            $file = "../" . $_POST['file'];
            if (is_file($file)) { unlink($file); }
        }
        echo "OK delete_success" ;

        End:
        $stmt->close();
        $conn->close();
        exit;

/*
    instead of repeating the $stmt->close() and $conn->close(),
    we save a few lines by adding a goto and just close everything at the end.
*/
up
-8
instatiendaweb at gmail dot com
2 years ago
$array = array();
for ($i = 0; $i <= 10; (int)$array[] = $i, $i++);

var_dump($array );
$countarray = (count($array) - 2) ;

var_dump($countarray);

static $goto = 0;
/***************************************************************************************************/
b:

$array[$goto] = $array[$goto] * 2;

if ($goto <= $countarray){
    $goto++;
    goto b;
}else{
    goto a;}
a:
/***************************************************************************************************/
var_dump($array);
To Top