for

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

Pętle for są najbardziej złożonymi pętlami w PHP. Zachowuja się jak jej odpowiedniki w C. Składnią pętli for jest:

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3)
    statement

Pierwsze wyrażenie (wyrażenie1) jest przatwarzane (wykonywane) jeden raz na początku pętli.

Na początku każdej iteracji jest wykonywane wyrażenie2. Jeżeli zwraca ono TRUE, to pętla jest kontynuowana, a zagnieżdżone w niej instrukcje są wykonywane. Jeżeli wynikiem tego wyrażenia jest FALSE, wykonywanie pętli zostaje zakończone.

Na końcu każdej iteracji wykonywane jest wyrażenie3.

Każde z wyrażeń może być puste lub zawierać wiele wyrażeń oddzielonych przecinkami. W wyrażeniu2 wszystkie operacje oddzielone przecinkiem są wykonywane, ale wynik jest brany z ostatniej części. Puste wyrażenie2 oznacza, że pętla powinna być wykonywana bez końca (PHP rozumie to tak jak TRUE, jak w C). To może nie być tak bezużyteczne, jak mogłeś pomyśleć, ponieważ często możesz chcieć zakończyć pętlę używając wyrażenia break zamiast sprawdzania prawdziwości wyrażenia for.

Spójrz na poniższe przykłady. Wszystkie wyświetlają liczby od 1 do 10:

<?php
/* przykład 1 */

for ($i 1$i <= 10$i++) {
    echo 
$i;
}

/* przykład 2 */

for ($i 1; ; $i++) {
    if (
$i 10) {
        break;
    }
    echo 
$i;
}

/* przykład 3 */

$i 1;
for (; ; ) {
    if (
$i 10) {
        break;
    }
    echo 
$i;
    
$i++;
}

/* przykład 4 */

for ($i 1$j 0$i <= 10$j += $i, print $i$i++);
?>

Oczywiście pierwszy przykład wydaje się najlepszy (lub ewentualnie czwarty), ale można zobaczyć, że możliwość użycia pustych wyrażeń w for jest przydatne w niektórych sytuacjach.

PHP wspiera także alternatywną składnię z dwukropkiem dla pętli for.

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3):
    operacja
    ...
endfor;

Często użytkownicy iterują przez całą tablicę, jak w przykładzie poniżej.

<?php
/*
 * Tablica z danymi do zmodyfikowania
 * w czasie uruchamiania pętli.
 */
$ludzie = array(
    array(
'imie' => 'Kalle''salt' => 856412),
    array(
'imie' => 'Pierre''salt' => 215863)
);

for(
$i 0$i count($ludzie); ++$i) {
    
$ludzie[$i]['sol'] = mt_rand(000000999999);
}
?>

Powyższy kod może być wolny, ponieważ rozmiar tablicy jest pobierany przy każdej iteracji. Ponieważ rozmiar tablicy nigdy się nie zmienia, pętla może być łatwo zoptymalizowana dzięki użyciu wewnętrznej zmiennej do zapisania rozmiaru, zamiast ciągłego wykonywania count():

<?php
$ludzie 
= array(
    array(
'imie' => 'Kalle''sol' => 856412),
    array(
'imie' => 'Pierre''sol' => 215863)
);

for(
$i 0$rozmiar count($ludzie); $i $rozmiar; ++$i) {
    
$ludzie[$i]['sol'] = mt_rand(000000999999);
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 22 notes

up
295
matthiaz
11 years ago
Looping through letters is possible. I'm amazed at how few people know that.

for($col = 'R'; $col != 'AD'; $col++) {
    echo $col.' ';
}

returns: R S T U V W X Y Z AA AB AC

Take note that you can't use $col < 'AD'. It only works with !=
Very convenient when working with excel columns.
up
52
nzamani at cyberworldz dot de
21 years ago
The point about the speed in loops is, that the middle and the last expression are executed EVERY time it loops.
So you should try to take everything that doesn't change out of the loop.
Often you use a function to check the maximum of times it should loop. Like here:

<?php
for ($i = 0; $i <= somewhat_calcMax(); $i++) {
 
somewhat_doSomethingWith($i);
}
?>

Faster would be:

<?php
$maxI
= somewhat_calcMax();
for (
$i = 0; $i <= $maxI; $i++) {
 
somewhat_doSomethingWith($i);
}
?>

And here a little trick:

<?php
$maxI
= somewhat_calcMax();
for (
$i = 0; $i <= $maxI; somewhat_doSomethingWith($i++)) ;
?>

The $i gets changed after the copy for the function (post-increment).
up
21
Andrew
9 years ago
You can use strtotime with for loops to loop through dates

<?php
for ($date = strtotime("2014-01-01"); $date < strtotime("2014-02-01"); $date = strtotime("+1 day", $date)) {
    echo
date("Y-m-d", $date)."<br />";
}
?>
up
4
Warbo
9 years ago
Remember that for-loops don't always need to go 'forwards'. For example, let's say I have the following code:

<?php
for ($i = 0; $i < calculateLoopLength(); $i++) {
 
doSomethingWith($i);
}
>?

As
other comments have pointed out, if "calculateLoopLength" will keep giving back the same value, it can be moved outside the loop:

<?
php
$loopLength
= calculateLoopLength();
for (
$i=0; $i < $loopLength; $i++) {
 
doSomethingWith($i);
}
?>

However, if the order the looping doesn't matter (ie. each iteration is independent) then we don't need to use an extra variable either, we can just count down (ie. loop 'backwards') instead:

<?php
for ($i=calculateLoopLength(); $i > 0; $i--) {
 
doSomething($i);
}
?>

In fact, we can simplify this even more, since "$i > 0" is equivalent to "$i" (due to type casting):

<?php
for ($i=calculateLoopLength(); $i; $i--) {
 
doSomething($i);
}
?>

Finally, we can switch to a 'pre-decrement' instead of a 'post-decrement' to be slightly more efficient (see, for example, http://dfox.me/2011/04/php-most-common-mistakes-part-2-using-post-increment-instead-of-pre-increment/ ):

<?php
for ($i = calculateLoopLength(); $i; --$i) {
 
doSomething($i);
}
?>

In this case we could also replace the entire loop with a map, which might make your algorithm clearer (although this won't work if calculateLoopLength() == 0):

<?php
array_map
('doSomething',
         
range(0, calculateLoopLength() - 1));
?>
up
-1
mparsa1372 at gmail dot com
2 years ago
This example counts to 100 by tens:

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
  echo
"The number is: $x <br>";
}
?>
up
-6
ju dot nk at email dot cz
5 years ago
Please note that following code is working:

for ($i=$reverse?($N-1):0; $reverse?($i>-1):($i<$N); $reverse?$i--:$i++) {

... your code here

}

(Using PHP 5.4.45)
up
-12
dx at e-mogensen dot dk
6 years ago
Warning about using the function "strlen" i a for-loop:

This note should might be under the "strlen" manual page, but there is a better chance for more paying attention here (nevertheless I have made a short note over there allso).

A loop function that test for the string length at each iteration takes forever (possibly due to "strlen" searches for the C-style string terminator - a binary 0 - every time..

So loops like this, using  "strlen" in the for...

for  ($i = 0;  $i < strlen($crc); $i++) .....

Will benefit tremendously in speed by a short step that saves the string length once and use that in the loop.

$clen = strlen($crc);

for  ($i = 0;  $i < $clen ; $i++) .....

Note: as a real hard-core programmer You are aware, that this is only valid if you don't change the string content inside the loop (and hereby allso the length). If the change is only occationly , You could just refresh the length variable or else just live with a quite slow loop.

This "discovery" was made from using an example of 16 bit crc calculation over at the "crc32" function manual page, that do exactly that..
up
-26
Vincenzo Raco
9 years ago
In this code:

<?php

    $array
= array(
       
'pop0',
       
'pop1',
       
'pop2',
       
'pop3',
       
'pop4',
       
'pop5',
       
'pop6',
       
'pop7',
       
'pop8'
   
);
    echo
"Tot Before: ".count($array)."<br><br>";
    for (
$i=0; $i<count($array); $i++) {
        if (
$i === 3) {
            unset(
$array[$i]);
        }
        echo
"Count: ".count($array). " - Position: ".$i."<br>";
    }
    echo
"<br> Tot After: ".count($array)."<br>";

?>

The result is:

---

Tot Before: 9

Count: 9 - Position: 0
Count: 9 - Position: 1
Count: 9 - Position: 2
Count: 8 - Position: 3
Count: 8 - Position: 4
Count: 8 - Position: 5
Count: 8 - Position: 6
Count: 8 - Position: 7

Tot After: 8

---

The position 8 is skipped, because the "expr2" {{ $i<count($array) }} is evaluated again, for each cycle.

The solution is:

<?php
   
    $array
= array(
       
'pop0',
       
'pop1',
       
'pop2',
       
'pop3',
       
'pop4',
       
'pop5',
       
'pop6',
       
'pop7',
       
'pop8'
   
);
    echo
"Tot Before: ".count($array)."<br><br>";
   
$count = count($array);
    for (
$i=0; $i<$count; $i++) {
        if (
$i === 3) {
            unset(
$array[$i]);
        }
        echo
"Count: ".count($array). " - Position: ".$i."<br>";
    }
    echo
"<br> Tot After: ".count($array)."<br>";
   
?>
up
-16
AoKMiKeY
8 years ago
As a note for people just starting out and wanting to know if you can do some thing like this...

<?php For( $a = 0; $a < 10; $a++ ) { ?>

//Random html elements you would like to duplicate.

<?php } ?>

Then yes you can. It works like a charm.
up
-22
Philipp Trommler
10 years ago
Note, that, because the first line is executed everytime, it is not only slow to put a function there, it can also lead to problems like:

<?php

$array
= array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c", 3 => "d");

for(
$i = 0; $i < count($array); $i++){

echo
$array[$i];

unset(
$array[$i]);

}

?>

This will only output the half of the elements, because the array is becoming shorter everytime the for-expression counts it.
up
-16
htroyo
6 years ago
when iterating a multidimentional array like this:
for ($i = 0; $i < $size_x; $i++) {
    for ($j = 0; $j < $size_y; $j++) {
        do_something($a[$i][$j]);
    }
}
it is faster to use $a[$i][$j] than using $a[$j][$i]
for ($i = 0; $i < $size_x; $i++) {
    for ($j = 0; $j < $size_y; $j++) {
        do_something($a[$j][$i]);
    }
}
if you know about how RAM works you understand why
up
-15
JustinB at harvest dot org
17 years ago
For those who are having issues with needing to evaluate multiple items in expression two, please note that it cannot be chained like expressions one and three can.  Although many have stated this fact, most have not stated that there is still a way to do this:

<?php
for($i = 0, $x = $nums['x_val'], $n = 15; ($i < 23 && $number != 24); $i++, $x + 5;) {
   
// Do Something with All Those Fun Numbers
}
?>
up
-25
lishevita at yahoo dot co (notcom) .uk
16 years ago
On the combination problem again...

It seems to me like it would make more sense to go through systematically. That would take nested for loops, where each number was put through all of it's potentials sequentially.

The following would give you all of the potential combinations of a four-digit decimal combination, printed in a comma delimited format:

<?php
for($a=0;$a<10;$a++){
    for(
$b=0;$b<10;$b++){
          for(
$c=0;$c<10;$c++){
              for(
$d=0;$d<10;$d++){
                echo
$a.$b.$c.$d.", ";
              }
           }
      }
}
?>

Of course, if you know that the numbers you had used were in a smaller subset, you could just plunk your possible numbers into arrays $a, $b, $c, and $d and then do nested foreach loops as above.

- Elizabeth
up
-27
user at host dot com
19 years ago
Also acceptable:

<?php
 
for($letter = ord('a'); $letter <= ord('z'); $letter++)
   print
chr($letter);
?>
up
-8
ju dot nk at email dot cz
5 years ago
Please note that following code is working:

$reverse = TRUE;  //iteration direction switch

for ($i=$reverse?($N-1):0; $reverse?($i>-1):($i<$N); $reverse?$i--:$i++) {

... your code here

}

(Using PHP 5.4.45)
up
-7
Anonymous
3 years ago
If you want to do a for and increment with decimal numbers:
<?php
for($i=0; $i<=2; $i+=0.1)
     echo
$i;
?>
The code will never show 2 as expected, because of decimal imprecision if I remember well.
You will need to round:
<?php
for($i=0; round($i,1)<=2; $i+=0.1)
    echo
$i.",";
?>
This code correctly shows 0,0.1 .... 2.
up
-36
eduardofleury at uol dot com dot br
15 years ago
<?php
//this is a different way to use the 'for'
//Essa é uma maneira diferente de usar o 'for'
for($i = $x = $z = 1; $i <= 10;$i++,$x+=2,$z=&$p){
   
   
$p = $i + $x;
   
    print
"\$i = $i , \$x = $x , \$z = $z <br />";
   
}

?>
up
-33
kanirockz at gmail dot com
13 years ago
Here is another simple example for " for loops"

<?php

$text
="Welcome to PHP";
$searchchar="e";
$count="0"; //zero

for($i="0"; $i<strlen($text); $i=$i+1){
   
    if(
substr($text,$i,1)==$searchchar){
   
      
$count=$count+1;
    }

}

echo
$count

?>

this will be count how many "e" characters in that text (Welcome to PHP)
up
-25
bishop
19 years ago
If you're already using the fastest algorithms you can find (on the order of O(1), O(n), or O(n log n)), and you're still worried about loop speed, unroll your loops using e.g., Duff's Device:

<?php
$n
= $ITERATIONS % 8;
while (
$n--) $val++;
$n = (int)($ITERATIONS / 8);
while (
$n--) {
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
   
$val++;
}
?>

(This is a modified form of Duff's original device, because PHP doesn't understand the original's egregious syntax.)

That's algorithmically equivalent to the common form:

<?php
for ($i = 0; $i < $ITERATIONS; $i++) {
   
$val++;
}
?>

$val++ can be whatever operation you need to perform ITERATIONS number of times.

On my box, with no users, average run time across 100 samples with ITERATIONS = 10000000 (10 million) is:
Duff version:       7.9857 s
Obvious version: 27.608 s
up
-23
Anonymous
8 years ago
You can also work with arrays. For example, say you want to generate an array of 12 unique 2-letter strings:

<?php

for ($names = array(); count($names) < 12; $names = array_unique($names)) {
   
/**
     * we assume here we have some $faker object
     * which generates n-letter strings
     */
   
$names[] = $faker->word(2);
}

print_r($names);
?>

will print something like:

Array
(
    [0] => cc
    [1] => cb
    [2] => dd
    [3] => db
    [4] => bb
    [6] => cd
    [8] => aa
    [9] => ad
    [10] => ca
    [11] => ac
    [12] => dc
    [15] => ab
)
up
-15
epicxmoe at gmail dot com
5 years ago
Adding Letters from A to Z inside an array.

You should test it out.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$letter
= array();
for (
$letters = 'A'; $letters != 'AA'; $letters++)
{
   
array_push($letter, $letters);
}
echo
'<pre>' . var_export($letter, true) . '</pre>';
?>
</body>
</html>
up
-26
epicxmoe at gmail dot com
5 years ago
I've tried to search for a results on internet for a basic array which contain letters A to Z inside

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$letter
= array();
for (
$letters = 'A'; $letters != 'AA'; $letters++)
{
   
array_push($letter, $letters);
}
echo
'<pre>' . var_export($letter, true) . '</pre>';
?>
</body>
</html>
To Top