Alternatywna składnia struktur kontrolnych

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

PHP oferuje alternatywną składnię dla niektórych z jego struktur kontrolnych; a mianowicie dla if, while, for, foreach, i switch. W każdym wypadku podstawową formą alternatywnej składni jest zmiana otwierającego nawiasu klamrowego na dwukropek (:) i zamykającego nawiasu odpowiednio na endif;, endwhile;, endfor;, endforeach; lub endswitch;.

<?php if ($a == 5): ?>
A jest równe 5
<?php endif; ?>

W powyższym przykładzie, blok HTML "A jest równe 5" został zagnieżdżony w wyrażeniu if zapisanym w alternatywnej składni. Blok HTML zostanie wyświetlony tylko jeżeli $a jest równe 5.

Alternatywna składnia odnosi się także do else i elseif. Następujący przykład pokazuje strukturę if z użyciem elseif i else, zapisaną w alternatywnym formacie:

<?php
if ($a == 5):
    echo 
"a jest równe 5";
    echo 
"...";
elseif (
$a == 6):
    echo 
"a jest równe 6";
    echo 
"!!!";
else:
    echo 
"a nie jest równe 5 ani 6";
endif;
?>

Informacja:

Mieszanie rożnych składni w tym samym bloku kontrolnym nie jest możliwe.

Ostrzeżenie

Dowolne wyjście (nawet białe znaki) pomiędzy wyrażeniem switch, a pierwszym case, spowoduje powstanie błędu składniowego. Poniższy przykład jest nieprawidlowy:

<?php switch ($foo): ?>
    <?php case 1?>
    ...
<?php endswitch ?>

Z kolei ten jest poprawny, gdyż końcowa nowa linia po wyrażeniu switch jest uznawana za część zamykającego ?> i w rezultacie nic nie jest wyświetlane między switch i case:

<?php switch ($foo): ?>
<?php 
case 1?>
    ...
<?php endswitch ?>

Zobacz także while, for i if, aby zobaczyć więcej przykładów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top