ArithmeticError

(PHP 7)

Wstęp

ArithmeticError jest rzucany gdy wystąpi błąd podczas wykonywania opracji matematycznych. W PHP 7.0, do tych błędów zalicza się próba przesunięcia bitowego o wartość ujemną i każde wywołanie intdiv(), którego wynikiem będzie wartość poza możliwymi granicami typu integer.

Krótki opis klasy

ArithmeticError extends Error {
/* Właściwości dziedziczone */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Metody dziedziczone */
final public Error::getMessage ( void ) : string
final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Error::getCode ( void ) : mixed
final public Error::getFile ( void ) : string
final public Error::getLine ( void ) : int
final public Error::getTrace ( void ) : array
final public Error::getTraceAsString ( void ) : string
public Error::__toString ( void ) : string
final private Error::__clone ( void ) : void
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top