ArrayAccess::offsetExists

(PHP 5, PHP 7)

ArrayAccess::offsetExistsSprawdza czy offset istnieje

Opis

abstract public ArrayAccess::offsetExists ( mixed $offset ) : bool

Sprawdza czy offset istnieje.

Ta metoda jest wykonywana gdy użyto isset() lub empty() na obiektach implementujących ArrayAccess.

Informacja:

Przy użyciu empty() ArrayAccess::offsetGet() zostanie wywołane i sprawdzone czy jest puste, tylko jeśli ArrayAccess::offsetExists() zwróci TRUE.

Parametry

offset

Offset do sprawdzenia.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Informacja:

Zwracana wartość zostanie skonwertowana do typu boolean, jeżeli została zwrócona inna.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ArrayAccess::offsetExists()

<?php
class obj implements arrayaccess {
    public function 
offsetSet($offset$value) {
        
var_dump(__METHOD__);
    }
    public function 
offsetExists($var) {
        
var_dump(__METHOD__);
        if (
$var == "foobar") {
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
    public function 
offsetUnset($var) {
        
var_dump(__METHOD__);
    }
    public function 
offsetGet($var) {
        
var_dump(__METHOD__);
        return 
"wartość";
    }
}

$obj = new obj;

echo 
"Wykonuje obj::offsetExists()\n";
var_dump(isset($obj["foobar"]));

echo 
"\nWykonuje obj::offsetExists() i obj::offsetGet()\n";
var_dump(empty($obj["foobar"]));

echo 
"\nWykonuje obj::offsetExists(), *nie* obj:offsetGet(), gdyż nie ma nic do pobrania\n";
var_dump(empty($obj["foobaz"]));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Wykonuje obj::offsetExists()
string(17) "obj::offsetExists"
bool(true)

Wykonuje obj::offsetExists() and obj::offsetGet()
string(17) "obj::offsetExists"
string(14) "obj::offsetGet"
bool(false)

Wykonuje obj::offsetExists(), *nie* obj:offsetGet(), gdyż nie ma nic do pobrania
string(17) "obj::offsetExists"
bool(true)

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
driezasson at icloud dot com
5 years ago
Note that even though isset/empty works on classes implementing ArrayAccess, array_key_exists does not. At least not in PHP 5.3.
up
0
kgun ! mail ! com
1 year ago
If you care about key-strictness, you may need to use an alternative solution (maybe overriding offsetExists() in subclass(es)). So, offsetExists() acts like array_key_exists() and does not handle the key types. Here;

<?php
$array
= ['one', 'two', 3.=>'boom!'];
$arrayObject = new ArrayObject($array);
$key = '3';
var_dump(array_key_exists($key, $array)); // bool(true)
var_dump(in_array($key, array_keys($array), true)); // bool(false)
var_dump($arrayObject->offsetExists($key)); // bool(true)
var_dump(in_array($key, array_keys($arrayObject->getArrayCopy()), true)); // bool(false)

// @override;
public function offsetExists($key)
{
   
// make a strict check
   
return in_array($key, array_keys($this->getArrayCopy()), true);
}
?>
To Top