Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

APD Configuration Options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
apd.dumpdir NULL PHP_INI_ALL  
apd.statement_tracing "0" PHP_INI_ALL Available since apd 0.9.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

apd.dumpdir string

Sets the directory in which APD writes profile dump files. You can specify an absolute path or a relative path.

You can specify a different directory as an argument to apd_set_pprof_trace().

apd.statement_tracing boolean

Specfies whether or not to do per-line tracings. Turning this on (1) will impact the performance of your application.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top