eio_set_max_idle

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_max_idleSet maximum number of idle threads.

설명

void eio_set_max_idle ( int $nthreads )

인수

nthreads

Number of idle threads.

반환값

값을 반환하지 않습니다.

참고

  • eio_set_min_parallel
  • eio_set_max_parallel
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top